Általános Szerződési Feltételek

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 

 • Till Zoltán magánszemélyként a https://www.utazoltan.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: ”Honlap”) fenntartója és üzemeltetője. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a Till Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 7100 Szekszárd, Bottyánhegyi lakótelep 19., II. emelet 11., adószám: 69688012-1-37, a továbbiakban: ”Till Zoltán” vagy ”Till Zoltán egyéni vállalkozó”), mint eladó és természetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező személyek és egyéb jogalanyok, mint vevők (a továbbiakban: ”Vevő(k)”), egyben mint távollévő szerződő felek között a Honlapon keresztül kötött adásvételi szerződésekre, illetve adásvételi jogügyletekre (a továbbiakban: ”Szerződés(ek)”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap tárhely-szolgáltatójának adatai: Unas Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594, e-mail cím: info@unas.hu).

 

 • A jelen ÁSZF hatálybalépése napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2019. július 5. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre vonatkoznak, és a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. Till Zoltán jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani, ugyanakkor Till Zoltán köteles biztosítani, hogy a hatályos és valamennyi korábbi ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek. Valamennyi Szerződésre a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

 1. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

 • A jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi, Till Zoltán egyéni vállalkozó, mint eladó és a Vevő (Till Zoltán egyéni vállalkozó és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött távollévők között létrejövő Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések keretében a Till Zoltán a tulajdonát, egyben saját szellemi termékét képező, ’UtaZoltán’ című, ’Hasznos tippek és trükkök kezdő és haladó világjáróknak’ alcímű, elektronikus formában (= e-mail), pdf formátumban elérhető könyv (a továbbiakban: ”Termék” vagy ”E-book”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. Till Zoltán egyéni vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy a Termék jogszerű forgalmazójaként jogosult a Terméket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. Till Zoltán egyéni vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy a Vevő részére átadásra kerülő Termék nem képezi harmadik személy tulajdonát, a Termék per-, teher- és igénymentes. A Termék Till Zoltán utazásai során szerzett tapasztalatait, tanácsait összegző, kb. 266 oldal hosszúságú E-book. A Termékben szereplő tanácsok Till Zoltán személyes, az adott időpontban történt szubjektív élményein vagy objektív tapasztalásain alapulnak, azok nem mindenkor és mindenhol érvényesek. Till Zoltán vállalja, hogy a Honlapon üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: ”Webáruház”) részletesen feltünteti a Termék nevét, leírását, lényeges jellemzőit és a Termékről fotót jelenít meg. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is.

 

 • A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek egymással elsődlegesen írásban kötelesek kommunikálni. A jelen ÁSZF értelmezésében írásbeli kommunikációnak minősül levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton közölt nyilatkozat. Till Zoltán kizárólag a hello@utazoltan.hu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivétellel – kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni. Ha Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni Till Zoltán felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy Till Zoltán nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

 

 • A Szerződést bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vagy a legalább a 16. életévét betöltött természetes személy Vevő köthet.

 

 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

 • A Felek a Webáruházon keresztül kötik meg a Szerződést. Regisztráció nem szükséges a vásárláshoz, ugyanakkor Till Zoltán fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos promóciós célú kedvezményeket csak regisztrált Vevők számára tegye lehetővé. A Vevő a megvásárolni kívánt Terméket a Webáruház felületén kattintással a kosárba helyezi. A Vevő a kosár ikonra kattintással ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A vásárlás során a Természetes személy Vevőnek kötelezően meg kell adnia teljes, a személyi igazolványában szereplő vezeték- és keresztnevét vagy -neveit, e-mail címét és telefonszámát, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanynak pedig a teljes, a vonatkozó nyilvántartásban szereplő teljes (cég)nevét, adószámát, a kapcsolattartó személy teljes, a személyi igazolványában szereplő nevét, e-mail címét és telefonszámát (a továbbiakban együttesen: ”Vevői adatok”). A Vevő köteles a Vevői adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A Vevői adatokat a Vevő bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a vásárlás során. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék fizikai, nyomtatott formában nem elérhető, a Terméket a Termék árának megfizetését követően e-mailben, a vásárlás során megadott e-mail címre kapja meg pdf formátumban. A Vevő elfogadja, hogy a Terméket tartalmazó e-mailt Till Zoltán a Termék árának Till Zoltán bankszámlaszámán (Gránit Bank, bankszámlaszám: 12100011-17942429, a továbbiakban: ”Eladói bankszámla”) történt jóváírását követő legfeljebb 2 (két) munkanapon belül küldi meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha Till Zoltán a Terméket tartalmazó e-mailt elküldi a Vevőnek a Vevő által megadott e-mail címre és Till Zoltán nem kap hibaüzenetet arról, hogy az e-mail nem került kézbesítésre, a Felek úgy tekintik, hogy a Termék kézbesítésre került.

 

 • A Vevő a vásárlás során kiválasztja a fizetési módot. Till Zoltán és a Vevő között a Szerződés a fizetési mód, valamint a Vevői adatok megadását, ellenőrzését és szükség szerinti javítását követően a ’Rendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”) jön létre. Az előző mondatban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és Till Zoltán között érvényesen létrejön. Till Zoltán az elküldött Megrendelést a Megrendelés során megadott e-mail címen elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik, így különösen a Vevőt fizetési kötelezettség terheli. A Vevő akkor tud a ’Rendelés elküldése’ gombra kattintani, ha kifejezett nyilatkozatával elfogadta a jelen ÁSZF-et. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott fizetési módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt Till Zoltán jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Vevői adatok valódiságát ellenőrizni. Till Zoltán a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Till Zoltánnál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Till Zoltán nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendelés(eke)t, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t.

 

 • A Termék vételára (a továbbiakban: ”Vételár”) magyar forintban és általános forgalmi adó nélkül értendő.

 

 • Till Zoltán jogosult a Vételár módosítására azzal, hogy az új/módosított Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Till Zoltán fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a Vételár a Honlapon hibásan került feltüntetésre.

 

 • Till Zoltán vállalja, hogy a Termék megegyezik a Honlapon a Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

 

 • A Vevő a Vételárat az általa választott fizetési módnak megfelelően bankkártyával, banki átutalással vagy PayPal fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy bankkártyával történő fizetés esetén a Termék megküldésére a Vételárnak az Eladói bankszámlán történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár az Eladói bankszámlán jóváírásra került. A Vevő tudomásul veszi, hogy Till Zoltán a Vételárról számlát (a továbbiakban: ”Számla”) állít ki. Till Zoltán a Számlát a Vevői adatok alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül küldi meg a Vevőnek e-mailben. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy Till Zoltán kizárólag elektronikus számlát állít ki és azt e-mailben küldi meg a Vevőnek. A Termék tulajdonjogát a Till Zoltán a Vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Vételár megfizetésével száll át a Vevőre.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG

 

 • A Vevő a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő e-mailben köteles jelezni elállási szándékát, mely e-mailben a Vevő a megrendelésszám közlésével köteles meghatározni azt a vásárlást, amelytől el kíván állni. A Till Zoltán a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

 

 • Till Zoltán a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Till Zoltán a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

 1. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

 

5.1       Till Zoltán a szerzői jogról szóló törvény (1999. évi LXXVI. törvény, ”Szjt.”) alapján az alábbiakat rögzíti: A Termék Till Zoltán szellemi tevékenységéből fakad, egy, Till Zoltán által írt és készített, szerzői jogi védelem alá tartozó mű. A Vevő és minden harmadik személy az ÁSZF elfogadásával és/vagy a Honlap meglátogatásával kifejezetten elfogadja, hogy a Termék Till Zoltán előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem magáncélra, sem közösségi felhasználásra, sem egészben, sem részben nem másolható, nem többszörözhető, nem terjeszthető, nem továbbítható, nem közvetíthető, nem átdolgozható, kereskedelmi forgalomban nem átruházható. A Vevő és minden harmadik személy tudomásul veszi, hogy valamennyi termék másolásvédelmi rendszerrel és egyedi azonosító számmal van ellátva.

 

5.2       A Vevő és minden harmadik személy az ÁSZF elfogadásával és/vagy a Honlap meglátogatásával kifejezetten elfogadja, hogy a Till Zoltánt az Szjt. alapján megillető szerzői jogok megsértése Till Zoltán, mint szerző személyhez fűződő jogainak megsértését jelenti. Az előző pontban foglalt jogsértés esetén Till Zoltán jogosult a jogsértővel szemben fellépni és az Szjt. 94. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – a jogsértés jellegétől függően polgári jogi igényeket, így különösen kártérítési igényt támaszthat. A Vevő és minden harmadik személy tudomásul veszi, hogy a szerzői és kapcsolódó jogok megsértését a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény 329/A§) bünteti.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 • Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

 • A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

 • Till Zoltán egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Till Zoltán egyéni vállalkozó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU.

 

Kelt.: Budapest, 2019. július 5.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2019. július 5. napja.